РЖ Техничка Контрола АД

Хемиски испитувања на метали, минерали, руди, горива, почви, ѓубрива.
Механички и металографски тестирања на челик и челични производи.
Испитување без разрушување на метали.

Прочитај повеќе

Нашите услуги

 • Механички тестирања

  Лабораторијата за испитување на материјали нуди тестирање на механичките особини на материјалите: сила на истегнување, енергија на удар...

 • Хемиски испитувања

  Во лабораторијата за хемиски испитувања се врши: спектрохемиска анализа, мокро-хемиска анализа ...

 • Металографски испитувања

  Металографската лабораторија нуди испитување на микроструктура и макроструктура на метали, заварени споеви и др.

 • Испитувања без разрушување

  Лабораторијата за испитувања без разрушување користи различни методи за испитување без разрушување.

Нашите клиенти

Сертификати