Лабораторија за ИБР

Ги извршуваме следните испитувања без разрушување:

1. Испитување со ултразвук

 • ултразвучна контрола на заварени споеви
 • ултразвучна контрола на валани и ковани производи
 • ултразвучно мерење дебелина на челични производи (цевки и рамни производи)

2. Радиографска и рентгенска контрола

 • контрола на заварени споеви на магистрални и регионални гасоводи
 • контрола на заварени споеви на цевки во термоцентрали
 • контрола на заварени споеви на челични конструкции
 • испитување на заварени цевни инсталации во хидроцентрали
 • радиографска контрола на високопритисни инсталации
 • радиографска контрола на плински инсталации и бензиски потстаници
 • радиографска контрола на топловоден систем
 • радиографска контрола на одлеаноци и делови од кочни системи

3. Испитување со флуоресцентни пенетранти

 • испитување на турбински постројки на хидроцентрали

4. Испитување со магнетни методи

 • испитување на турбински постројки на хидроцентрали

5. Одредување тврдина

6. Испитување за атестирање на заварувачи

Опрема во лабораторијата за испитување без
разрушување:

1. Ултразвучна опрема

 • Шест ултразвучни апарати од познати светски компании
  (Kraut Krammer и Olympus)
 • Четири ултразвучни дебелиномери од познати светски компании

 • ползач за во цевки со рентген - pipeline crawler ZY 6 (од O273мм до O711мм)
 • рентген апарат (мобилен апарат) - XXG 2005  - 200Kv
 • рентген апарат (преносен апарат со батериско напојување)- XXHA 2005 - 200Kv
 • рентген апарат (мобилен апарат)- XXG 2505  - 250Kv
 • радиоактивен изотоп - Ir192- TELLETRON SU 100N- Type B(U)
 • мобилна машина за автоматско развивање на индустриски филмови

3. Опрема за магнетно испитување

 • апарат за испитување со магнетни честици - TIEDE TWM 42

4. Опрема за одредување тврдина

 • апарат за мерење тврдина (мобилен апарат)-Ecotip 2- PROCEQ