За нас

За основањето

РЖ Техничка контрола е основана во 1965 година, како дел од Рудници и Железарница "Скопје", како Централна лабораторија за хемиски и механички испитувања во областа на металургијата. Основната активност на РЖ Техничка контрола уште од почетоците била утврдување на квалитетот на металуршкото производство на челик.

Денес

Од 1997 година, РЖ Техничка контрола постои како акционерско друштво. Се состои од неколку лаборатории: лабораторија за металуршки испитувања, лабораторија за испитувања без разрушување и лабораторија за хемиска анализа.

Кадар

Во РЖ Техничка контрола вработени се 89 луѓе меѓу кои 19 инженери од областа на металургијата, технологијата, хемијата, физиката, машинството, електротехниката итн.