Хемиска лабораторија

Во нашата хемиска лабораторија се вршат хемиски анализи на следниве
материјали:

 1. Метали и легури на основа железо, алуминиум, бакар, цинк итн.
 2. Феролегури (фероманган, ферохром, феротитан, ферониобиум итн.)
 3. Примероци од животната и работната средина (отпадни води, почви, ѓубрива, прашина, отпад итн.)
 4. Цврсти горива (јаглен, кокс, антрацит, петрол кокс итн.)
 5. Цврсти биогорива (пелети, брикети итн.)
 6. Руди на железо, манган, бакар, хром, никел итн.)
 7. Неоргански материјали (печена вар, силикати итн.)
 8. Aтмосферска (површинска), технолошка и отпадна вода

Опрема во хемиска лабораторија :

 • Оптичко-емисиони спектрометри, Spectrolab LAVFA18A, Spectromax, Spectrolab LAV M10, Spectrolab M9
  Производител: Spectro Analytical Instruments GmbH, Германија
 • Анализатор на јаглерод и сулфур CS 800,
  Производител: Eltra GmbH, Германија
 • Анализатор на водород, кислород и азот, ELEMENTRAC ONH-p,
  Производител: Eltra GmbH, Германија
 • Оптичко-емисионен спектрометар со индуктивно спрегната плазма, ICP-AES,
  Производител: Agilent Technologies, USA
 • Анализатор на азот, јаглерод и сулфур, vario MACRO cube,
  Производител: Elementar Analysensysteme GmbH, Германија
 • Анализатор на азот и форми на азот, distillation unit K-350 (Kjeldahl analysis),
  Производител BUCHI Labortechnik AG, Швајцарија
 • UV/VIS спектрофотометар, Pharo 300,
  Производител Merck KGaA, Германија
 • Атомски апсорпционен спектрометар, SpectrAA 55,
  Производител: Varian, Австралија
 • Гама спектрометар, Genie 2000,
  Производител: Canberra Industries, Inc., USA
 • Spectro Xepos XRF Spectrometer
  Производител: Spectro Analytical Instruments GmbH, Германија

Методи за анализа:

 • Оптичко-емисиона спектрометрија
 • C и S анализа со спалување и IR апсорпција
 • N, C и S анализа со спалување и TCD детектирање
 • Атомска апсорпциона спектрометрија
 • UV-VIS спектрометрија
 • Гравиметриски методи
 • Волуметриски методи