Механичка лабораторија

Ги извршуваме следните механички тестирања:

 • Граница на извлекување на собна температура
 • Граница на извлекување на зголемена температура
 • Одредување сила на истегнување
 • Издржливост при свиткување
 • Енергија на удар од – 50°C до +20°C
 • Тврдина (според Rockwell, Brinell, Vickers)
 • Длабочина на извлекување

Опрема:

 • Хидраулични машини за кинење со различна сила : Instron (600 kN), Avery (50, 100, 500 и 1000 kN),
 • Шарпиево клатно (Zwick Royal)
 • Тврдиномери
 • Машини за подготовка на проби за тестирање