Металографска лабораторија

Ги извршуваме следните металографски испитувања :

  • Сегрегација на материјалот (сулфурен отисок - Бауман)
  • Степен на нечистотии
  • Големина на примарно и секундарно зрно
  • Макро и микро испитувања на заварени споеви
  • Реплики

Опрема:

  • Микроскопи REICHERT (со зголемување до 2500 пати) и
  • NEOPHOT 32

Во рамките на лабораторијата за металографски испитувања се наоѓа фотолабораторијата за развивање фотографии.